Family Wiki
Advertisement

עטיפת קרתא 1

קרתא (בלעז: Kartha) הוא כתב עת מדעי העוסק בסוגיות מחקר במדעי הרוח. רואה אור בעברית בישראל, ומופץ ברחבי העולם.

בכתב העת קרתא משתתפים אנשי אקדמיה, חוקרים ומלומדים. הוא עוסק בסוגיות מרכזיות שבחזית המחקר, בהן: הנחלת מדעי הרוח במשך הדורות, בעת החדשה ובתקופה הנוכחית; סוגיות היסטוריות מרכזיות במחקר, כגון, תולדות עם ישראל והיישוב היהודי בארץ ישראל, חורבן הקהילות היהודיות והשואה, התמורות במחשבה ובהלכה היהודית המודרנית; ושאלות מתודולוגיות הנדונות בענפי המחקר של מדעי הרוח.

בין המשתתפים בעריכה, בכתיבה ובייעוץ בקרתא: פרופ' אסתי דבורז'צקי, פרופ' ישראל ברטל, פרופ' אוטו דב קולקה, פרופ' רחל אליאור, פרופ' עוזי וישנה, ד"ר רבקה גולדברג וד"ר יעל ויילר ישראל.

גיליון ראשון ראה אור בתמוז תשע"ד יולי 2014.[1] והופץ כקובץ PDF ברשת האינטרנט ובספריות ציבוריות, כגון הספרייה הלאומית.

הערות שוליים[]

Advertisement