The reconstructed philistine street.jpg

ליד קיבוץ רבדים נמצאו שרידים, המשוערים להיות של עקרון, העיר הצפונית מבין חמשת ערי הפלשתים. מיקומה של העיר המקראית זוהה בחפירות ארכאולוגיות באתר תל-מקנה ליד הקיבוץ.

בחפירות נמצאה כתובת עקרון, אשר מןקדשת לאלוהות פלשתית ונכתבה בעקבות בניית מקדש חדש בעיר, ע"י אכיש בן פדי שר העיר עקרון.

בכניסה לקיבוץ היה מוזיאון קטן אשר הציג את הממצאים העיקריים מן החפירות. תכולת המוזיאון אינה יותר בקיבוץ. בקיבוץ נותר אתר משוחזר של היישוב הפלישתי ובו עתיקות אשר הושאלו על ידי רשות העתיקות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.