Family Wiki
Advertisement

רבי דוד בן שלמה אבן זמרא, רדב"ז, (רל"ט 1479 - של"ג 1573) מחבר שו"ת הרדב"ז. בן זמרא נולד בספרד בשנת רל"ט 1479 למשפחה של תלמידי חכמים. בצעירותו למד אצל רבי יוסף סאראגוס. בזמן גירוש ספרד בהיותו בן שלש עשרה נדדה משפחתו לפאס אשר במרוקו, ומשם לצפת ולירושלים. בשנת רע"ג 1513 עקב המצוקה הכלכלית בירושלים והפרעות, עזב הרדב"ז את ירושלים ועבר למצרים לישיבת ר"י הכהן שולאל שם מונה לאב בית דין. אחרי כיבוש מצרים על ידי העות'מנים (שנת 1517) מונה רדב"ז למנהיגה של יהדות מצרים. רדב"ז היה אב בית דין, ראש ישיבה, גבאי צדקה והאחראי לרכוש הציבורי של יהדות מצרים. הוא התפרנס מסחר בתבואה ובעורות, והצלחתו הרבה בכך הביאו לו עושר רב.

אחרי 40 שנות רבנות במצרים עזב הרדב"ז את קהילתו ותפקידו, וחזר לירושלים (בשנת שי"ג 1553~), ומשם עקר לצפת, הואיל ולא הייתה לו שלווה בירושלים. הרדב"ז חי בצפת עשרים שנה, נפטר בשיבה טובה בשנת של"ג 1573 בגיל 95 שנה. אחד מתלמידיו הידועים הוא ר' בצלאל אשכנזי, מחבר השיטה מקובצת. על שמו נקרא מושב כרם בן זמרה בגליל, צפונית לצפת.

המקור:אתר צפת נט

Advertisement