Family Wiki
Advertisement

המקור: האנציקלופדיה יהודית דעת


ר' יצחק אייזיק טירנא. (סוף המאה הי"ד - מחצית המאה הט"ו). חיבר את "ספר המנהגים".

נחלקו החוקרים בדבר מוצאו. יש המשערים כי מוצאו מהעיר Tirnau בהונגריה. יש הטוענים שמוצאו מבוהמיה או גרמניה. יש הטוענים שאחרי גזירות וינה ב-1421 העתיק ר' יצחק את מושבו מוינה לפרשבורג שבהונגריה. גם שלושת רבותיו הגדולים שהזכיר ישבו כולם היו תושבי אוסטריה.

רבו המובהק היה ר' אברהם קלויזנר, שגם הוא חיבר ספר מנהגים. כמו כן למד אצל ר' שלום מנוישטט (המהר"ש), ועוד.

ר' אייזיק חיבר את 'ספר המנהגים' שלו במטרה לסכם את מנהגי יהודי אוסטריה לכל השנה על פי מנהגי רבותיו. הספר אמור להיות מדריך לתפילה ולמנהגי בית הכנסת.

המנהגים הרשומים בספר התפשטו למזרח אירופה, והספר הפך למקובל והנפוץ ביותר מבין ספרי המנהגים באשכנז.

דפוסי הספר מהדורה ראשונה - ונציה שכ"ו. לאחר מכן נדפס למעלה ממאה פעמים, במהדורות השונות זו מזו: לספר צורפו הגהות ותוספות שנקראו 'הגהות מנהגים', שנכתבו על ידי מחברים שונים, והם נדפסו עם הספר בכל הדפוסים.

בשנת תשל"ט הוציא לאור 'מכון ירושלים' מהדורה חדשה ומתוקנת של המנהגים וההגהות בההדרת הרב ש"י שפיצר. למהדורה זו צורפו 'מנהגי הרב זלמן יענט', בן מקומו ותקופתו של ר' אייזיק, שבסוף ימיו עבר לאיטליה.

Advertisement