Family Wiki
Advertisement

לאה נעמי פוגלמן-גולדפלד (Vogelmann Goldfeld Lea Naomi) הרצתה על רבי מרדכי שמואל גירונדי(Mordechai Shmuel Ghirondi ) והציגה אותו בהקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות: איש פאדובה: תלמיד חכם וחוקר בנגלה ובנסתר

מבוא[]

בעירו פדובה הייתה אוניברסיטה מאז 1222 ומהמאה ה-14 הייתה מוקד משיכה לתלמידים יהודים. למדו בה יהודים: הרב מאיר קצנלנבוגן, מהר"ם מפדואה 1473 - 1565, מגדולי הפוסקים האשכנזים במאה ה-16, הרב שמואל דוד לוּצאטוֹ 1800 - 1865 מראשוני אנשי חכמת ישראל וראש בית המדרש לרבנים האיטלקי בפאדובה שבאיטליה. באותה עת היה רבה של העיר רבי מרדכי שמואל גירונדי.

בשנת 1829 הוקם בה בית המדרש לרבנים שעד היום מכשיר רבנים ליהדות איטליה ( שוכן ברומא).


פסקי הלכות ומנהגים[]

תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה[]

חובר על-ידי הרב מרדכי שמואל גירונדי ; והגהות ותוספות וביאורים על ספר זכר צדיקים לברכה אשר אסף וקיבץ הרב... כמוה"ר חננאל ניפי...זכר צדיקים לברכה

Trieste דפוס Marenigh 1853

גרונדי, מרדכי שמואל ניפי, חננאל זכר צדיקים לברכה

Mordekay-Semuel ben Ben-Siyon-Ariyeh Ghirondi

ביוגרפיות רבנים

Italie : Rabbins

רבנים איטליה

תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה

Hébreu

הספר

ספר עץ הדעת - ונציה[]

ספר עץ הדעת - ונציה, תס"ד - חתימה והגהה פולמוסית מעניינת של רבי מרדכי שמואל גירונדי מספר פריט: 413 הגהות

ספר עץ הדעת, ספר "בחינת עולם" לרבי ידעיה הפניני [עם הפנים]. עם פירוש מאת רבי שמשון מורפורגו ממנטובה, בעל "שמש צדקה". ונציה, [תס"ד 1704]. בשער הספר חתימה בכת"י: "לה"ו מרדכי שמואל... גירונדי נר"ו... מק"ק פדובה" - רבי מרדכי שמואל גירונדי (תק"ס-תרי"ב) אב"ד פאדובה, חיבר ספרים בהלכה ואגדה (חלקם נותרו בכתב יד), אך נודע בעיקר בחיבור הביוגרפי "תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה" (טריסטה תרי"ג) המשותף לו ולרבי חננאל ניפי [ראה אודותיו חומר מצורף]. בסוף הספר נדפס השיר "אשר הגוי בחר לו יה", שכתב המשורר יעקב פראנסיש, ובו דברי זלזול בחכמת הקבלה ובלומדיה. לאורך שולי העמודים בהם נדפס השיר הוסיף רבי מרדכי גירונדי בכתב ידו הערה ארוכה, בה מצטט מהספר "אמונת חכמים" לרבי אביעד שר שלום באזילה, שכתב באריכות נגד השיר ומחברו: "מחבר השיר ההוא היה סוחר אחד אשר לא הוכתר מעולם לא בכתר הרבנות ולא אפילו בכתר החבירות... ולא היה מאמין כלל בנסתרי התורה... ובשביל דעותיו אלו שנאוהו המורים והיושבים על מדין בעיר הזאת מנטובה...", לאחר מכן כותב רמ"ש גירונדי מילים בשבחו של רבי אביעד שר שלום באזילה: "וראוים הדברים למי שאמרן איש אלקים קדוש הוא שלמד כל החכמות שבעולם בעשר שנים... [היה] תלמיד הרב בריאל והרמ"ז והר' תלמידו ר' בנימין כ"ץ...", ומתחת לחתימת השיר הוסיף מילים חריפות: "עקוב הלב היה מחבר השיר הזה, עלובה עיסה זו שהנחתום מעיד עליה". לח דף. 23 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה בלויה. מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל". מחיר פתיחה: $400

המקור

דף מהספר

Advertisement