רבי עובדיה הדאיה –"ישכיל עבדי"

בעקבות סדרת שיעורים של אליעד קורנברג בעקבות גדולי ישראל בכולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים

הרב הודיה אליעד.jpg

ר' עובדיה הדאיה נולד בחלאב שבסוריה בשנת תר"ן [1890] לאביו ר' שלום הדאיה, שהיה מגדולי ירושלים בנגלה ובנסתר. עלו לארץ ישראל בשנת תרנ"ח. למד בכמה ישיבות ומכמה מקובלים בירושלים. כשהוקמה ישיבת פורת יוסף בעיר העתקיה התמנה לר"מ ללימודי הפשט והסוד, ושימש כשליח ציבור במניין שהתפללו בו ע"פ כוונות האר"י. בשנת תרפ"ה התמנה לחבר בית הדין של העדה הספרדית בירושלים, ובשנת תרצ"ט התמנה לדיין בפ"ת וכיהן כרב העדה הספרדית שם. לאחר פטירת אביו, בשנת תש"ה, התמנה לראש ישיבת המקובלים בית אל על לנפילת העיר העתיקה בתש"ח. בתשי"ח שיקם אותה והעבירה לגג ביתו, ולצידו בנה ישיבה ללימוד נגלה. התמנה לחבר מועצת הרבנות הראשית ובי"ד הגדול לערעורים. תוך זמן קצר הפך גם הוא לאחד החכמים הבולטים בירושלים, ובשנת תרפ"ד [1924] הוציא לאור את ספר תשובותיו של אביו 'ודיבר שלום' ובו גם מתשובותיו והערותיו. לאחר כמה שנים החל להוציא לאור את ספר השו"ת שלו 'ישכיל עבדי'. החלק הראשון יצא לאור בירושלים תרצ"א [1931], והחלק השמיני שנים לאחר מותו, בירושלים תשמ"ג [1983]. הוא שימש כראש ישיבת 'בית אל' וכדיין בבית הדין הגדול, ופירסם ספרים רבים אחרים בנגלה ובנסתר. נפטר בירושלים בכ' בשבט תשכ"ט [1969]. (ע"פ פרויקט השו"ת)

לפרשת השבוע - פרשת יתרו[עריכה | עריכת קוד מקור]

נאמר בתלמוד: ברכות דף יב עמוד א
קורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים. אמר רב יהודה אמר שמואל: אף בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. תניא נמי הכי, רבי נתן אומר: בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. רבה בר בר חנה סבר למקבעינהו בסורא, אמר ליה רב חסדא: כבר בטלום מפני תרעומת המינין. אמימר סבר למקבעינהו בנהרדעא, אמר ליה רב אשי: כבר בטלום מפני תרעומת המינין.

רש"י: בקשו - לקבוע עשרת הדברות בקריאת שמע. מפני תרעומת המינין - שלא יאמרו לעמי הארץ: אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קורין אלא מה שאמר הקדוש - ברוך - הוא ושמעו מפיו בסיני.
המינין - עכו"ם +/השמטת הצנזורה/: תלמידי ישו+.

נאמר בשולחן ערוך אורח חיים סימן א סעיף ה
טוב לומר פ' העקדה ופ' המן ועשרת הדברות ופ' עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. הגה: ודוקא ביחיד מותר לומר עשרת הדברות בכל יום, אבל אסור לאומרם בצבור (תשובת הרשב"א סי' קפ"ד).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.