Family Wiki
Advertisement

לפי הרב עדין שטיינזלץ

עיקרה של השבועה היא כאשר אדם מבטיח דבר, או כאשר הוא מקיים ומאשר את דבריו, בלשון שבוע\ וביחוד כאשר הוא קושר את אמיתות הדבר בשם ה' או באחד מכיונוייו המיוחדים.

חמורה היא השבועה, שהרי בעשרת הדיברות נאמר "כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשווא" (שמות, כ',ז) ו(דברים ה' י"א). ואפילו נשבע על אמת וקל וחומר אם נשבע על שקר. ואכן חלק גדול מן המסכת עוסק בכפרת עוון על שבועת שקר\ הן על-ידי קרבנות - על שגגה ובאופן יוצא מהכלל על זדון) והן בעונשי גוף.

השבועה בתלמוד ובהלכה היהודית[]

השבועה נזכרת בתורה בספר במדבר (ל, ג): "איש כי ידור נדר לה', או הישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". התורה אומנם כרכה יחד את איסורי נדר ושבועה, אולם קיים הבדל מהותי ביניהם, כי בעוד שהנדר מוגדר בתלמוד כ"איסור חפצא", היינו שהחפץ הוא זה שאסור בשימוש, הרי שהשבועה נחשבת ל"איסור גברא", שאיסור השימוש בחפץ הוא על האדם (=גברא), בעוד שהחפץ הינו חפץ מותר.

הדיון בנושא הוא במסכת שבועות.

הנשבע לשקר או שעבר על שבועתו מתחייב בעונש מלקות או בקורבן.

סוגי השבועות[]

(מתוך הויקיפדיה העברית)

שבועת היהודים - טקס השבעה מיוחד ליהודים שהונהג בגולה

  • שבועת ביטוי - שבועה שלא נולדה כתוצאה מדין ודברים שיש לנשבע עם אחרים, אלא שהוא החליט מעצמו להישבע על התחייבות עתידית או על אימות פעולה שכבר נעשתה. השם "ביטוי" נגזר מהפסוק "או נפש כי תישבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה" (ספר ויקרא (ה, ד). העובר על שבועת ביטוי או שנשבע לשקר חייב להביא לבית המקדש קורבן עולה ויורד.
  • שבועת שוא - שבועה זו היא בעצם "שבועת ביטוי" אלא שבשבועה זו ברור מיד לכל בשעת השבועה שהדברים שאומר אינם אמת (=הנשבע על שיש שהוא זהב), או שברור שהם אמת ואין צורך להישבע עליהם (=הנשבע על אבן שהיא אבן), או הנשבע על דבר שמן הנמנע לעשותו (=הנשבע שלא יישן 3 ימים), או שנשבע לבטל מצווה (=שלא יניח תפילין). הנשבע "שבועת שוא" בזדון חייב בעונש מלקות.
  • שבועת העדות - התובע בשני עדים שיעידו עבורו בבית דין, ונשבעו לשקר שלא ראו דבר. על שבועת העדות חייב קורבן עולה ויורד.
  • שבועת הפיקדון - התובע מחברו תביעת ממון וחברו מכחיש ונשבע על כך. אם בדיעבד נודע שנשבע לשקר חייב הנתבע לשלם את הממון ולהוסיף על כך "חומש" (=חמישית), וכן עליו להביא קורבן אשם גזילות.
  • שבועת הדיינים - שבועת הדיינים הוא שם כולל לכל סוגי השבועות שמשביעים הדיינים בבית דין בתביעות ממון שבין אדם לחברו. בית הדין משביעים את הנתבע להישבע ובכך הוא נפטר מתשלום. שבועה זו מתחייבת בשלושת המקרים הבאים:
  1. מודה במקצת - הנתבע מודה בחלק מהתביעה.
  2. עד אחד - שישנו עד אחד בלבד שדברי התובע אמת.
  3. שבועת השומרים - שבועת שומר שהופקד בידיו פיקדון ואבד או נגנב, במקרים מסוימים.

קיימים סוגי שבועות נוספות שתוקנו על ידי חז"ל ושאינם מופיעים בתורה, כגון: "שבועת הנוטלים" ו"שבועת היסת".

קישורים חיצוניים[]

Advertisement