FANDOM


אבות פרק ה משנה ח

אבות פרק ה משנה ח

אבות פרק ה משנה ח

שבעה מיני פרעניות באין לעולם הוא נושא שיעורו של הרב מוטי אלון בעיר חצור. המשנה השנייה העוסקת ב"שבעה-שבעה". שבעה סוגי עברות באים. אלו הם שבעה גופי עברות עליהם בנו היסודות של העולם. אין זה "מצפן" להבנת העונש בעולם. מונח המפתח הוא "פורענות" - מהשורש "פרעון" - יש בעולם סדר. רבי ינאי אמר בפרק רביעי: רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות רשעים, ואף לא מייסורי צדיקים.(ד', ט"ו) - לא נבין את הגורמים לעונש.
מה שכן נבין, בא מהדברים שנאמרו בפרשת בחוקותי:"וְאִם-תֵּלְכוּ עִמִּי קֶרִי, וְלֹא תֹאבוּ לִשְׁמֹעַ לִי--וְיָסַפְתִּי עֲלֵיכֶם מַכָּה, שֶׁבַע כְּחַטֹּאתֵיכֶם" (ויקרא,כ"ו, כ"א).
הרמב"ם


המשנהעריכה

שבעה מיני פורענייות, באין על שבעה גופי עבירות: מקצתן מעשרין, ומקצתן שאינן מעשרין רעב של בצורת בא, מקצתן רעבים ומקצתן שבעים. גמרו שלא לעשר, רעב של מהומה ושל בצורת בא. שלא ליטול חלה, רעב של כליה בא. דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית. חרב באה לעולם על עינוי הדין, ועל עיוות הדין, ועל המורים בתורה שלא כהלכה. חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא, ועל חילול השם. גלות באה לעולם על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ.

בארבעה פרקים הדבר מרובה--ברביעית, ובשביעית, ובמוצאי שביעית, ובמוצאי החג שבכל שנה: ברביעית, מפני מעשר עני שבשלישית; בשביעית, מפני מעשר עני שבשישית; במוצאי שביעית, מפני פירות שביעית; במוצאי החג שבכל שנה ושנה, מפני גזל מתנות עניים.(ה',ח')

שבעה מיני פורענייותעריכה

  1. שני הראשונים עוסקות במעשרות, השלישי בחלה. אם מקמתם מעשרים וחלקם אינם מעשרים אז התוצאה : "רעב של בצורת", רבי עובדיה מברטנורה מפרש: גשמים מועטים והמחירים עולים ואז חלק רעבים וחלק שבעים.
  2. אם החליטו לא לעשר, יהיה תוצאה נוספת :"רעב של מהומה" - מפני הגייסות (ולא רק בגלל בצורת). יש סברה "מקצתן מעשרין" שלא מדובר על חלק מהציבור אלה על חלק מן מעשרות, למשל, מוכן לתת לעניים אבל לא ללווים.
  3. לא להפריש חלה, התוצאה :"רעב של כלייה" - ברטנורה פירש : השמים כברזל והארץ כנחושה. החומרה אותה דבר, מדוע העונש יותר חמור. עד כאן שלוש דרגות של רעב.
  4. מדוע בא "דבר":"על מיתות האמורות בתורה" - שלא דנו לפי דין תורה. על פירושת שביעית, בבריתא, הוסיפו כאן מתנות עניים.

ועתה חרב - שלושה דברים בדר אלה: עוות הדיין - יודעים איך יהיה הדין ונוהגים בסחבת, עוות הדין - לחייב את הזכאי ולהיפך ואחרון, עוות הדין
חיה רעה - שבועת שווא וחילול השם - העובר עבירה ביד רמה או בני אדם רואים ולומדים ממעשיו
ואחרון, על הגלות - עב ודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ.