Lebovitz.jpg

במסגרת מישדר שבועי ברדיו "קול ישראל" בשנים תשל"ו - תשמ"ג (1976 - 1982) תחת הכותרת "עיונים לפרשת השבוע", העביר פרופ' ישעיהו לייבוביץ 361 שיחות על 54 פרשות התורה מ"בראשית" עד "וזאת הברכה". בשיחות אלה היתה התיחסות גם לחגי ישראל ומועדי השנה, שראו אור בספר ניפרד בתחילת השנה האזרחית החדשה 2000 - טבת התש"ס. בחוג שבועי שהתכנס בבית כנסת "ישורון" בירושלים במשך שלושים שנה, העביר ישעיהו לייבוביץ שיעורים בנושאים שונים ממקורות ישראל. נושא הלימוד בחוג זה בשנתיים האחרונות עד לפטירתו היה ב"משך חוכמה" - פירושו לתורה של ר' מאיר - שמחה הכוהן מדווינסק, שזכה להערכתו והוקרתו של מורנו, ובספר שיחות זה נכללים גם קטעים נבחרים מתוך מכלול שיעורים אחרונים אלה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.