תחריטי הנחושת בקיר להנצחת השואה Remember of Shoah a Ghetto di Venezia

פסק דין התקדימי של בית המשפט החוקתי: הקורבנות האיטלקים של הנאצים, וצאצאיהם, כעת זכאים לתבוע פיצויים מגרמניה

הכללים האיטלקים המונעים קורבנות נאצים לתבוע באזרחים, נגד גרמניה, כדי להשיג פיצוי, אינם חוקתיים. פסק דין אמיץ, שConsulta, המגן על זכויותיו של הפרט מעל לכל דבר אחר, אפילו בסטנדרטים בינלאומיים משועתקת ל. 2 שנים - למעשה - עושה בית המשפט בהאג, אשר מחדש את החסינות של ברלין, ובלבד שבית המשפט האיטלקי יצטרך לרדת השיפוט שלו במקרים אלה;וכל מה שהיה לחוק. אבל חוק הוא בלתי מתקבל על הדעת, על פי בית המשפט החוקתי. הנשיא נלהב של איחוד הקהילות יהודיות באיטליה. "משפט למופת - אמר רנצו Gattegna - שעושה צדק עם קורבנות רדיפה ורצח עם, מאלץ את כל המדינות להתמודד ולכבד את ערכי יסוד בעיתון שהוא רצה לתת לי איטליה בשינה 1948, לאחר תבוסתה הסופית של הדיקטטורה פשיסטי ונאצי. "אתגר גדול, לעומת זאת, שבו נתונה המייעצת; בגלל סימנים של הנאצים חזרו, ורק באחד השטחים הגרועים ביותר להכות על ידי חייליו של היטלר. גדודי חלק ממתנדבים אוקראינים, שנלחמים נגד המיליציות הפרו-רוסיות, להתהדר באנרים שהיו אס-אס.לאירופה בושה, לעתים קרובות מדי התעלמה יום חמישי, אוקטובר 23, 2014

Stragi naziste: Consulta apre la strada ai risarcimenti. Stop a immunità Germania sentenza storica della Corte Costituzionale: le vittime italiane dei nazisti, e i loro discendenti, hanno ora diritto a chiedere un risarcimento alla Germania Share on printShare on facebookShare on google_plusone_shareShare on twitterMore Sharing Services 0 Stragi naziste: Consulta apre la strada ai risarcimenti. Stop a immunità GermaniaStragi naziste: Consulta apre la strada ai risarcimenti. Stop a immunità Germania Le norme italiane che impediscono alle vittime del nazismo di agire in giudizio, in sede civile, contro la Germania, per ottenere risarcimenti, sono incostituzionali. Sentenza coraggiosa, quella della Consulta, che tutela i diritti della persona sopra ogni altra cosa, anche rispetto alle norme internazionali recepite nell'ordinamento. 2 anni – infatti - fa la Corte dell'Aja aveva ribadito l'immunità di Berlino, prevedendo che il giudice italiano dovesse negare d'ufficio la propria competenza, in queste cause; e tutto ciò era diventato legge. Ma una legge inaccettabile, secondo la Corte Costituzionale. Entusiasta il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. “Una sentenza esemplare – ha affermato Renzo Gattegna - che rende giustizia alle vittime delle persecuzioni e dei genocidi e costringe tutti gli stati a confrontarsi e a rispettare i valori contenuti nella carta fondamentale che l'Italia volle darsi nel 1948, dopo la definitiva disfatta della dittatura fascista e nazista”. Tematica quanto mai attuale, peraltro, quella affrontata dalla Consulta; perchè i simboli del nazismo sono ritornati, e proprio in una delle terre più martoriate dalle truppe hitleriane. Alcuni battaglioni di volontari ucraini, che combattono contro le milizie filo-russe, ostentano i vessilli che furono delle SS. Per l'Europa una vergogna, troppo spesso ignorata giovedì 23 ottobre 2014 © RIPRODUZIONE RISERVATA


תגובת ארגון הקהילות האיטלקיות[עריכה | עריכת קוד מקור]

בשבוע שעבר, בית המשפט העליון האיטלקי הכריז על החוק בנושא החסינות של המדינה מפני תביעות האזרחיות בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות חוקתית. החוק נחקק בשנת 2013 כדי ליישם את החלטת 2012 על ידי בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שקבע כי בתי משפט איטלקים לא היה לה סמכות שיפוט על פשעי גרמניה שבוצעה באיטליה בתקופת מלחמת העולם השנייה.

על פי החוק, בתי משפט איטלקים נאלצו לדחות תביעות מהאיטלקים שגורשו למחנות או שסבלו במעשי טבח נאציים ורצה לקבל פיצוי.

"העיקרון של מדינות חסינות מפני תביעות אזרחיות אשר מוכר בדרך כלל על ידי המשפט הבינלאומי אינו חל בשיטתנו המשפטית כאשר מעשיהן של המדינות כרוכים בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שלרמוס זכויות אדם בסיסיות המובטחות על ידי החוקה," קורא את ההחלטה של בית המשפט העליון האיטלקי.

ההחלטה הוגדרה כ" היסטורי "ו-" מלא של ערך מוסרי "על ידי נשיא איגוד הקהילות היהודיות באיטליה, Renzo Gattegna. "החלטה זו מספקת צדק לקורבנות של רדיפות ורצח עם ולזרעם. זה מאלץ את כל המדינות להתמודד עם האחריות שלהם ולכבד את הערכים האמורים באמנה שאיטליה הנפיקה בשנת 1948, לאחר התבוסה של הדיקטטורות פשיסטיות ונאציות שאמצו את הגזענות וההשמדה השיטתית של אוכלוסיות שלמות. החלטה זו היא צעד אחד יותר לכיוון חופש ושוויון לכל בני האדם וכלפי הסרת כל מכשולים פוטנציאליים לדין. "


Last week, the Italian Supreme Court declared a law that ruled that states are immune from civil law suits for war crimes and crimes against humanity unconstitutional. The law was promulgated in 2013 so as to implement a 2012 decision by the International Court of Justice in the Hague, which stated that Italian courts did not have jurisdiction over the crimes Germany committed in Italy during the Second World War.

According to the law, Italian Courts had to reject law suits from Italians who were deported to camps or who had suffered in Nazi massacres and wanted to obtain compensation. “The principle of states immunity from civil law suits which is normally recognized by international law does not apply in our legal system when the states’ acts involve war crimes and crimes against humanity which trample on fundamental human rights which are guaranteed by the Constitution,” reads the decision of the Italian Supreme Court.

The decision has been defined as “historic” and “full of moral value” by the president of the Union of Italian Jewish Communities, Renzo Gattegna. “This decision provides justice to the victims of persecution and genocide and to their descendants. It forces all states to face up to their responsibilities and to respect the values stated in the Charter that Italy issued in 1948, after the defeat of the Fascist and Nazi dictatorships which had adopted racism and the systematic extermination of entire populations. This decision is one more step towards freedom and equality for all people and towards removing any potential obstacles to justice.”

- See more at: http://moked.it/international/2014/10/26/news-italian-supreme-court-does-justice-to-war-crimes-victims/#sthash.tOlAzCFy.dpuf

ידיעה קודמת[עריכה | עריכת קוד מקור]

ראה פסק דינו של הצדק לקורבנות של רדיפה " "פסק הדין ההיסטורי נמסר אתמול לראות גושפנקא החוקתית של הכללים האיטלקים המונעים קורבנות נאצים לתבוע בהליך האזרחי נגד גרמניה לפיצויים. אז בעיקרון חסינות המדינה אינו חל אם אלה אשמים בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות או פועל זכות יסוד שאין לחלל פוגעת מובטחת על ידי החוקה האיטלקית. "אז נשיא איגוד הקהילות היהודיות האיטלקית רנצו Gattegna על פסק דין על ידי בית המשפט החוקתי אתמול. "מודל פסק דינו של ערך מוסרי גדול - אמר Gattegna - שעושה צדק עם קורבנות רדיפה ורצח עם וצאצאיהם.פסק דין שמחייב את כל המדינות להתמודד ולכבד את ערכי יסוד בעיתון שהוא רצה לתת לי איטליה בשינה 1948, לאחר התבוסה הסופית של נאצים ופשיסטים דיקטטוריים שאמצה את הגזענות וההשמדה השיטתית של אוכלוסיות שלמות כפרקטיקה של כיבוש ושעבוד. " "משפט זה - מסכם Gattegna - הוא צעד נוסף לקראת חירות ושוויון של כל בני האדם וכדי להסיר כל מכשול בפני מהלכי משפט.

La sentenza della Consulta rende giustizia alle vittime delle persecuzioni” “La storica sentenza emessa ieri alla Consulta ha sancito la incostituzionalità delle norme italiane che impediscono alle vittime del nazismo di agire in giudizio, in sede civile, contro la Germania per ottenere risarcimenti. Quindi il principio dell’immunità degli Stati non opera se questi si sono macchiati di crimini di guerra e contro l’umanità o di atti lesivi dei diritti fondamentali inviolabili garantiti dalla Costituzione italiana”. Così il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna sulla sentenza emessa ieri dalla Corte Costituzionale. “Una sentenza esemplare, di grande valore morale – sottolinea Gattegna – che rende giustizia alle vittime delle persecuzioni e dei genocidi e ai loro discendenti. Una sentenza che costringe tutti gli stati a confrontarsi e a rispettare i valori contenuti nella carta fondamentale che l’Italia volle darsi nel 1948 dopo la definitiva disfatta delle dittature fascista e nazista che avevano adottato il razzismo e il sistematico sterminio di intere popolazioni come pratica di conquista e di asservimento”. “Questa sentenza – conclude Gattegna – costituisce un ulteriore passo verso la libertà e l’eguaglianza di tutti gli esseri umani e per eliminare qualsiasi ostacolo al corso della Giustizia.

- See more at: http://moked.it/blog/2014/10/23/la-sentenza-della-consulta-rende-giustizia-alle-vittime-delle-persecuzioni/#sthash.m8Ypx0wY.dpuf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.