Family Wiki
Advertisement

מעובד חלקית מויקיטקסט שער העיר - פסוקים נוספים בקישור

שַעַר הוא המקום שדרכו נכנסים לעיר ויוצאים ממנה, אולם בעולם המקרא לשער יש תפקיד נוסף - השער הוא גם המרכז של חיי הציבור.


השער הוא מעין "בית משפט" פתוח לכולם:[]

 • השופטים ישבו בשער (דברים טז יח): "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק"
 • המשפט היה בשער (דברים יז ח): "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך , וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו"
 • רוצח שוגג נשפט לראשונה בשער עיר המקלט (יהושע כ ד): "ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו לו מקום וישב עמם"
 • עלי השופט ישב בשער (שמואל א ד יח): "ויהי כהזכירו את ארון האלהים, ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער, ותשבר מפרקתו וימת, כי זקן האיש וכבד; והוא שפט את ישראל ארבעים שנה"
 • אבשלום - שרצה להבטיח לכולם משפט-צדק, ישב בדרך לשער (שמואל ב טו ב): "והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדך"
 • (משלי כב כב): "אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער"- אל תעוות את דינו ( פירוט )
 • (עמוס ה יב): "כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו"
 • (עמוס ה טו): "שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ידוד אלהי צבאות שארית יוסף"
 • (זכריה ח טז): "אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"

השער הוא גם המקום שבו חוטאים באו על עונשם - מעין "לשכת הוצאה לפועל":[]

 • עובד אלילים נסקל באבנים בשער (דברים יז ה): "והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו"
 • גם המשפט לעובדי העגל נעשה בשער שמות לב כו: " "ויעמד משה בשער המחנה ויאמר 'מי לה' אלי!' ויאספו אליו כל בני לוי" . "ויאמר להם כה אמר ידוד אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו" "
 • בן סורר ומורה נשפט בשער (דברים כא יט): "ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו"
 • גם מוציא שם רע (דברים כב טו): "ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה"
 • וגם נואפים (דברים כב כד): "והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך"

פעולות בעלות משמעות משפטית נעשו בשער :[]

 • קניית מערת המכפלה בראשית כג י: " "ועפרון ישב בתוך בני חת; ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר" ... "לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו" "; באי שער עירו = היושבים בבית המשפט, השופטים והעֵדים.
 • ייבום נעשה בשער (דברים כה ז): "ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים, ואמרה 'מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי'"
 • נישואי בועז ורות - שהיה בהם גם ייבום וגם קניין של שדה - נעשו בשער רות ד א: " "ובעז עלה השער וישב שם, והנה הגאל עבר אשר דבר בעז; ויאמר 'סורה שבה פה פלני אלמני', ויסר וישב" ... "וגם את רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם המת על נחלתו ולא יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום" . "ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים 'עדים; יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם'" "

לא רק השופטים - גם המנהיגים האחרים - זקנים, מלכים ונביאים - ישבו בשער :[]

 • זקנים (איכה ה יד): "זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם"
 • מלכים (מלכים א כב י): "ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ישבים איש על כסאו מלבשים בגדים בגרן פתח שער שמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם"
 • נביאים מוכיחים (עמוס ה י): "שנאו בשער מוכיח, ודבר תמים יתעבו"
 • (ישעיהו כט כא): "מחטיאי אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקשון, ויטו בתהו צדיק"


גם החכמה קוראת לתלמידים בשער[]

כך שהשער הוא מעין "בית ספר" ציבורי (ראו האם יש לקיים שיעורי תורה באמצע הרחוב? )

 • (משלי א כא): "בראש המיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר"
 • (משלי ח ג): "ליד שערים, לפי קרת, מבוא פתחים תרנה"

השער הוא גם המקום שבו מתאספים כל האנשים הנזקקים לעזרה - מעין "לשכת הסעד":[]

 • הלוי, הגר, היתום והאלמנה אשר בשעריך - ביטוי שנזכר פעמים רבות בתורה; אלה הם האנשים שמוטל על הציבור לדאוג להם ולהחיותם.
 • וגם העבד הנמלט צריך לקבל מקום טוב "באחד שעריך" (דברים כג יז): "עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו"
 • בניו של הרשע - שמבקשים עזרה לשווא (איוב ה ד): "ירחקו בניו מישע, וידכאו בשער ואין מציל"

ואולי גם "שר האוצר" ישב בשער וקבע משם את מחירי התבואה:[]

 • (מלכים ב ז א): "ויאמר אלישע שמעו דבר ה' כה אמר ה' כעת מחר סאה סלת בשקל וסאתים שערים בשקל בשער שמרון"( פירוט )

ולכן מחיר רשמי נקרא, בלשון התלמוד ובלשון ימינו, " שער ": " תבנית:צפ " ( משנה בבא מציעא ה ז ) , וכמו ב"שער הדולר". אך ייתכן שה"שער" ההוא הוא מלשון "השערה", שמשערים מהו ערכו של הפרי/הדולר.

סמל לכיבוש ומלחמה[]

בנוסף לכך, אויבים שרצו לכבוש את העיר ניסו קודם-כל להיכנס דרך השער , ולכן השער מסמל גם מלחמה וכיבוש:

 • מלחמת דבורה וברק ביבין וסיסרא שופטים ה ח: " "יבחר אלהים חדשים, אז לחם שערים; מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישראל" ... "מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות ידוד צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם ה'" "
 • מלחמת ישראל ויהודה נגד ארם (מלכים א כב י): "ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ישבים איש על כסאו מלבשים בגדים בגרן פתח שער שמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם"
 • דברים כח נב: " "והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן ידוד אלהיך לך" ... "מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך" ... "ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך" "
 • (מלכים א ח לז): "רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו איבו בארץ שעריו כל נגע כל מחלה"
 • (ישעיהו כב ז): "ויהי מבחר עמקיך מלאו רכב, והפרשים שת שתו השערה"
 • (ישעיהו כח ו): "ולרוח משפט ליושב על המשפט, ולגבורה משיבי מלחמה שערה"
 • (ירמיהו א טו): "כי הנני קרא לכל משפחות ממלכות צפונה נאם ידוד ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה"
 • (איכה ד יב): "לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם"
 • (עובדיה א יא): "ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם"
 • (עובדיה א יג): "אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו"
 • (מיכה א ט): "כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם"
 • (מיכה א יב): "כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת ידוד לשער ירושלם"
 • (מיכה ב יג): "עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם וידוד בראשם"
 • (נחום ג יג): "הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך"
 • (יחזקאל כא כ): "למען למוג לב והרבה המכשלים על כל שעריהם נתתי אבחת חרב אח עשויה לברק מעטה לטבח"
 • (יחזקאל כא כז): "בימינו היה הקסם ירושלם לשום כרים לפתח פה ברצח להרים קול בתרועה לשום כרים על שערים לשפך סללה לבנות דיק"
 • (יחזקאל כו י): "משפעת סוסיו יכסך אבקם מקול פרש וגלגל ורכב תרעשנה חומותיך בבאו בשעריך כמבואי עיר מבקעה"
Advertisement