Family Wiki
Advertisement

(לפי ויקישיבה)

"תורה תמימה" הוא ספר המלקט דרשות חז"ל, אשר חובר ע"י הגאון רבי ברוך הלוי אפשטיין, מחבר "ערוך השולחן".

בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - מדרש רבה, מדרש תנחומא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, ילקוט שמעוני.

החיבור נדפס ביחד עם החומש, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס.

Advertisement