Family Wiki
Advertisement

אחד העלונים האחרונים


תורת חיים הוא עלון לליבון בעיות השעה שנערך על ידי מנחם עמנואל הרטום ועסק בנושאים אשר הועלו בספרו של אביו הרב אליה שמואל הרטום :"חיי ישראל החדשים".

על הספר: הספר "חיי ישראל החדשים" יצא לאור לאחר פטירתו של הרב אליה שמואל הרטום על ידי בנו מנחם עמנואל הרטום, והוא מהווה סיכום ותמצית של משנתו. לפיה "אין קיום לעם ישראל ולמדינת ישראל ללא התורה". וכי התורה אינה אך ורק מה שנקבע בתלמוד ובשלחן ערוך, אלא התורה עצמה דורשת שדרכי שמירתה תתפתחנה ותיקבענה בכל דור ודור בהתאם לצרכיו ולנסיבות. כמו כן הוא טוען כי אפשר לקבל את התורה כיסוד לחוקת מדינת ישראל גם מצד אלו שאינם מאמינים בעיקרי התורה גופה. וכי אם הנהגת התורה תהיה לפי האמור בספר יהיה אפשר יהיה לגשר בין 'דתיים' לבין 'בלתי דתיים' לטובת העם כולו.


העלון חדל להופיע אחרי כ-135 גיליונות. גיליונות אלו ניתנות להשגה במוזיאון יהדות איטליה ע"ש אומברטו שלמה נכון

החוברות גם הופצו בתקליטור. מאמרים נבחרים הועתקו לויקי זה ראו

פירסומים על בתי כנסת[]

חיים ויטו וולטירא כתב בתורת חיים על יהדות מארקה על בית הכנסת האיטלקי, המזרחי, הלבנטיני והאשכנזי ועל בית הכנסת בפאזרו

 • על הארכיטקטורה של בתי כנסת באיטליה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 6 עמ' 7
 • על הארכיטקטורה של בתי כנסת באיטליה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 8 עמ' 4
 • בתי כנסת מרכזיים, בארץ ישראל ובגולה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 19 עמ' 5
 • קהילת הליבאנטינים באיטליה בימי התחייה"-חיים ויטו וולטירא, חוברת 20 עמ' 6
 • מערכות בתי כנסת מלפני ת' שנה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 48 עמ' 12
 • הכותרת הפסיאודו-יונית בסינאנוגרפיה ובאדריכלות היהודית"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 52, עמ' 28
 • התארגנות עדתית במסגרת התכנון האורבאני"- ח"ו וולטירא, חוברת 76 עמ' 13
 • תכנית מתאר לאתרים יהודיים במחוז מארקה (איטליה)" - ח"ו וולטירא, חוברת 81 עמ' 11
 • בית הכנסת האיטלקי (סקואולה איטליאנה) באנקונא" - ח"ו וולטירא, חוברת 86 עמ' 18
 • גיבורה יהודייה באנקונא?" ח"ו וולטירא, חוברת 94, עמ' 22
 • בתי הכנסת המזרחיים באיטליה" - ח"ו וולטירא, חוברת 96 עמ' 16
 • בית הכנסת הספרדי בפיסארו"- ח"ו וולטירא, חוברת 98, עמ' 18
 • "השערות ומסמכים על ראשיתם של הגטאות" - ח"ו וולטירא, חוברת 99, עמ' 21
 • אשכנזים באנקונא" - ח"ו וולטירא, חוברת 126, עמ' 18

קטגוריה:תורת חיים

קטגוריה:תורת חיים באיטלקית

Advertisement