Family Wiki
Advertisement

בקובץ המאמרים: "חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה" - לכנס ה-12 נכלל מאמר של יובל ברוך, אלכסנדר ויגמן ורוני רייך על "התיאורים האמנותיים של מנורת המקדש בירושלם וברומא"

Advertisement