Family Wiki
Advertisement

תקנון חברת "משכימים מצוות" – ונציה, 1711 - חוברת למכירה בהוצאת קדם

4868.jpg

Regolatione del Sovegno Della Fraterna di Maschimim Misvot [תקנון חברת "משכימים-מצוות" של הקהילה האשכנזית בונציה]. ונציה, [תע"א 1711]. "בדפוס פיטרו פינלי המדפיס המלכותי". איטלקית. תקנות שונות. רשימת החברים בחברה. במרכז השער סמל החברה עם הכיתוב: "שמש צדקה ומרפא בכנפיה". 59 עמ', נייר עבה ואיכותי. 27 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה חדשה.

Advertisement