Family Wiki
Advertisement

תרגום ירושלמי הוא אחד משלושת התרגומים הידועים של המקרא, יחד עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל. תרגום ירושלמי כולל רק קטעים של תרגום ולכן החוקרים קוראים לו "ירושלמי ב'" או "תרגום הקטעים". התרגום הירולשמיותרגום יונתן בן עוזיאל מכילים הרבה דרשות ופירושים עפ"י המדרש והאגדה.

בשיטת הפרשנות דומים שני התרגומים לתרגום אונקלוס; הם מנסים לבאר מליצות בתרגום חופשי ומשתדלים להרחיק ביטויים גשמיים מהבורא. בחלק ההלכתי של התורה שמר יונתן לעתים על פירושים עתיקים או על דעת יחיד שלא נתקבלו להלכה, ויש שההבדלים בין יונתן לאונקלוס מיוסדים על מחלוקת שבין התנאים. בדומה לתרגום יונתן לתורה היה כנראה תרגום א"י לספרי הנביאים. פרשני ימי הביניים מביאים תרגום ירושלמי או תרגום של תוספתא, אולם אין בידנו נוסח מלא של התרגום הזה.

בין התרגומים[]

אלתר טובי' וין בספרו יין הטוב [1] פירסם שני ספרים, עם שלושת התרגומים על חמשת חמשי תורה ובו הוא מביא את שלושת התרגומים :אונקולוס, יב"ע וירושלמי, מתורגמים ומבוארים ללשון הקודש בצרוף הערות, הארות מראי מקומות וכדומה.הרב שמחה הכהן קוק כתב הסבמה על הספר.

נצטט מספרו דוגמאות להמחשת ההבדלים בין התרגומים:

הסבר לטבלה: התרגום המקורי "פירושו של אשר טובי' וין"

דיבור המתחיל אונקולוס יב"ע ירושלמי
בראשית ברא אלוקים... (תחילת ספר בראשית) בקדמיו ברא ה - "מקדם (רק בעת הבריאה - לדעת חז"ל אש ומים נבראו תחילה): ברא ה'" מן אוולא ברא ה - "בתחילה ברא ה'" בחכמה ברה ה' "בחכמה ברא ה'" - כפי שנאמר בסנהדרין ל"ח א "זו מידתו של הקב"ה שברא את כל העולם בחכמה"
לכל האתת והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל ארצו (סוף ספר דברים) אין לולהון אתיא ותמהי פרישתא די שדריה מימרא דיי - ולכל עם ארעיה - "לכל האתות והמפתים הנפלאים אשר שלחו מאמר ה' - ולכל עם ארצו" לכל אתיא ומופתיא ונסיא פרישתא - "לכל האותות והמופתים ונסים נפלאים"

מקור המדרש[]

ראובן כתב הערה בנושא זה:" ראוי או ניתן להוסיף כי נחלקו הדעות באשר לזמנו של תרגום ירושלמי. המקובל כיום במחקר, כי למרות שבסיס התרגום - קדום, הרי שתרגום ירושלמי המורחב שבידינו, בסגנון "המקרא המשוכתב", נעשה במפנה המאות השמינית והתשיעית, והסתמך רבות על החיבור המאוחר: פרקי דרבי אליעזר (גם הוא "מקרא משוכתב" ומאותה התקופה)."

הערות שוליים[]

  1. הוצאת המחבר נורדוי 8 רחובות, תשל"ו


קישורים חיצוניים[]


ראו גם[]

Advertisement