Family Wiki
Advertisement

תרי"ג המצוות הוא מנין 613 (בגימטרייה: תרי"ג) מצוות המפורשות בתורה: 365 "מצוות לא תעשה" ו-248 "מצוות עשה".

מספר זה של מצוות נזכר לראשונה בתלמוד הבבלי מסכת מכות ומיוחס לאמורא, חכם התלמוד, ר' שמלאי, שאף חילק את המצוות לחלוקת משנה וכך נאמר:" שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם." [1]

פירוט תרי"ג מצוות התפרסם לראשונה בספרו של רס"ג – רב סעדיה גאון, ופייטנים דוגמת רבי שלמה אבן גבירול אשר כתבו פיוטים המבוססים על פירוט זה של המצוות.

במהלך ימי הביניים נכתבו ספרי מצוות. "אף על פי שיש הסכמה כמעט כללית בנוגע למספר תרי"ג" - אין הסכמה לגבי פירוט המצוות הכלולות במספר זה. רמב"ם "דחה בתקיפות" הגדרות של קודמיו וטען כי הם "טעו טעויות גסות, מפני שלא הייתה בידם שיטה וגישה מנחה".

המצוות[]

בספר החינוך מונה את תרי"ג המצוות לפי פרשיות התורה, ואלו הם:

לא גמור!! נא להוסיף ולשפר!!

 • ספר בראשית

א מצוות פרייה ורבייה, עשה ריב ב מצוות ברית מילה, עשה רטו ג איסור אכילת גיד הנשה, לאו קפג

 • ספר שמות – פרשת בא

ד מצוות קידוש חודשים ועיבור שנים, עשה קנג ה מצוות שחיטת הפסח קרבן פסח, עשה נה ו מצוות אכילת הפסח על מצות ומרורים , עשה נו ז איסור אכילת הפסח נא ומבושל , לאו קכה ח איסור הותרה מבשר הפסח, לאו קיז ט מצוות השבתת חמץ, עשה קנו י מצוות אכילת מצה, עשה קנח יא איסור המצאות חמץ ברשות האדם בפסח (בל יימצא), לאו רא יב איסור אכילת חמץ ותערובתו, לאו קצח יג איסור האכלת הפסח לעובד עבודה זרה, לאו קכח יד איסור האכלת הפסח לתושב ולשכיר, לאו קכו טו איסור הוצאת בשר הפסח מן החבורה , לאו קכג טז איסור שבירת עצם הפסח, לאו קכא יז איסור האכלת הפסח לערל, לאו קכז יח מצוות קידוש בכורות, עשה עט יט איסור אכילת חמץ בפסח, לאו קצז כ איסור אכילת תערובת חמץ בפסח, לאו ר כא מצוות סיפור יציאת מצרים סיפור, עשה קנז כב מצוות פדיית פטר חמור, עשה ח כג מצוות עריפת פטר חמור , עשה פב

 • ספר שמות – פרשת בשלח

כד איסור היציאה מתחום שב, לאו שכא

 • ספר שמות – פרשת יתרו

כה מצוות ידיעת ה' / ההאמנה בה' אמונה באלוהים, עשה א כו איסור עבודה זרה עבודה זרה, עבודת אלילי, לאו א כז איסור עשיית פסל לאדם (ואפילו על ידי אחרי, לאו ב כח איסור השתחוויה לעבודה זרה איסור עבודה זרה, לאו ה כט איסור עבודה זרה בדרך עבודתה המקובלת, לאו ו ל איסור שבועת שווא שבועת שווא ושבועת שק, לאו סב לא מצוות קידוש השבת בדברים, עשה קנה לב איסור עשיית מלאכה בשבת, לאו שכ לג מצוות כיבוד הורים, עשה רי לד איסור רצח, לאו רפט לה איסור ניאוף , לאו שמז לו איסור גניבת אדם , לאו רמג לז איסור עדות שקר , לאו רפה לח איסור חמידה (לא תחמוד) , לאו רסה לט איסור עשיית צורת אדם איסור עשיית פסל , לאו ד מ איסור בניית המזבח באבנים מסותתות (גזית) , לאו עט מא איסור עלייה למזבח במדרגות לאו פ

 • ספר שמות – פרשת משפטים

מב דיני עבד עברי , עשה רלב מג מצוות ייעוד אמה עברייה , עשה רלג מד מצוות פדיון אמה עברייה , עשה רלד מה איסור מכירת אמה עברייה , לאו רסא מו איסור גריעת שאר, כסות ועונה , לאו רסב מז מצוות בית דין,חנק, עשה רכז מח איסור הכאת הורים , לאו שיט מט דיני קנסות, עשה רלו נ מצוות בית דין, מיתת סייף , עשה רכו נא דין נזקי שור תם ושור מועד ארבעה אבות נזיקין, עשה רלז נב איסור אכילת שור הנסקל , לאו קפח נג דין נזקי בור , עשה רלח נד דיני גנב ,עשה רלט נה דין נזקי שן ורגל ארבעה אבות נזיקין , עשה רמ נו דין נזקי אש , עשה יא נז דין שומר חינם , עשה יב נח דין טוען ונטען, עשה רמו נט דין שוכר , עשה רמג ס דין שואל , עשה רמד סא דין מפתה , עשה רכ סב איסור החייאת מכשפה כישוף , לאו שי סג איסור הונאת גר בדברים , לאו רנב סד איסור הונאת גר בממון, לאו רנג סה איסור עינוי אלמנה ויתום אלמנה ויתום לא תענון לאו רנו סו מצוות הלוואה לעני , עשה קצז סז איסור תביעת חוב כשאין ללווה מה לשלם לא תהיה לו כנושה, לאו רלד סח איסור התעסקות בעסקי ריבית ,לאו רלז סט איסור קללת דיין , לאו שטז ע איסור קללת אלהים, לאו ס עא איסור קללת נשיא, לאו שטז עב איסור שינוי סדר התרומות והמעשרות , לאו קנד עג איסור אכילת טריפה , לאו קפא עד איסור לשון הרע , לאו רפא עה איסור עדות , לאו רפו עו איסור השתתפות עם עושי רע / דין הטיה לכף זכות בדיני , לאו רפב עז איסור הסמכות על דיין אחר בדיני נפשות / סדרי הדין בדיני נפשות , לאו רפג עח מצוות פסיקת הדין אחר רוב הדיינים אחרי רבים להטות , עשה קעה עט איסור רחמים על עני בדין איסורי הטיית משפט, לאו רעז פ מצוות עזרה להרמת משא ופריקתו עזוב תעזוב עמו , עשה רב פא איסור עיוות משפטו של אדם רשע , לאו רעח פב איסור פסיקת דין על פי השערות , לאו רצ פג איסור לקיחת שוחד לא תיקח שוחד (שוחד) , לאו רעד פד מצוות שמיטת קרקעות שמיטה, עשה קלד פה מצוות שביתה בשבת מצוות שביתה בשבת, עשה קנד פו איסור שבועה באלהים אחרים עבודה זרה, לאו יד פז איסור הדחת אנשים לעבוד עבודה זרה מסית ומדיח לאו טו פח מצוות עלייה לרגל , עשה נב פט איסור שחיטת הפסח כשיש חמץ ברשות האדם , לאו קטו צ איסור הלנת אימורי הפסח , לאו קטז צא מצוות הבאת ביכורים ביכורים , עשה קכה צב איסור בישול בשר בחלב בשר בחלב ,לאו קפז צג איסור כריתת ברית עם שבעת עמי כנען ועם עובדי עבודה זרה , לאו מח צד איסור ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל לא תחנם, לאו נא

 • ספר שמות – פרשת תרומה

צה מצוות בניין בית המקדש , עשה כ צו איסור הסרת בדי הארון , לאו פו צז מצוות סידור לחם הפנים , עשה כז

 • ספר שמות – פרשת תצווה

צח מצוות נרות המקדש (עריכתם והדלקתם) , עשה כה צט מצוות הכהנים ללבוש בגדי כהונה , עשה לג ק איסור הסרת החושן מהאפוד , לאו פז קא איסור קריעת מעילו של הכהן הגדול , לאו פח קב מצוות אכילת קודשי קודשים, עשה פט קב2 [1] איסור אכילת קודשי קדשים לזר, לאו קמט קג מצוות הקטרת הקטורת קטורת , עשה כח קד איסור הקטרת דברים מלבד הקטורת על מזבח הזהב מזבח הזהב , לאו פב

 • ספר שמות – פרשת כי תשא

קה מצוות נתינת מחצית השקל , עשה קעא קו מצוות קידוש ידיים ורגליים , עשה כד קז מצוות משיחת כהן גדול בשמן המשחה ,עשה לה קח איסור סיכה בשמן המשחה לזר , לאו פד קט איסור עשיית שמן המשחה לשימוש אישי , לאו פג קי איסור עשיית קטורת לשימוש אישי קטורת , לאו פה קיא איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה ,לאו קצד קיב מצוות שביתה מעבודת קרקע בשנת השמיטה ,עשה קלה קיג איסור אכילת בשר בחלב , לאו קפז קיד איסור בית דין, דיני נפשות בשבת , לאו שכב

 • ספר ויקרא – פרשת ויקרא

קטו מצוות הקרבת עולה כדיניה , עשה סג קטז מצוות הקרבת מנחה כדיניה , עשה סז קיז איסור הקרבת שאור או דבש ,לאו צח קיח איסור הקרבת קורבן ללא מלח ,לאו צט קיט מצוות הקרבת מלח עם כל קורבן , עשה סב קכ מצוות בית דין להקריב חטאת אם טעו, עשה סח קכא מצוות הקרבת חטאת קבועה כשצריך קורבן חטאת, עשה סט קכב מצוות העדת עדות , עשה קעח קכג מצוות הקרבת חטאת עולה ויורדת כשצריך קורבן ,עשה עב קכד איסור הפרדת הראש מהגוף בחטאת העוף , לאו קיב קכה איסור נתינת שמן זית במנחת חוטא , לאו קב קכו איסור נתינת לבונה במנחת חוטא , לאו קג קכז מצוות הקרבת אשם ותשלום חומש במעילה בהקדש הקדש, , עשה קיח קכח מצוות הקרבת אשם תלוי במצב של ספק חטא , עשה ע קכט מצוות הקרבת אשם ודאי , עשה עא קל מצוות השבת גזל , עשה קצד

 • ספר ויקרא – פרשת צו

קלא מצוות תרומת הדשן , עשה ל קלב מצוות הדלקת אש על המזבח , עשה כט קלג איסור כיבוי אש על המזבח , לאו פא קלד מצוות אכילת שיירי המנחה , עשה פח קלה איסור החמצת שיירי המנחה , לאו קכד קלו מצוות הקרבת מנחת חביתי כהן גדול בכל יום ,עשה מ קלז איסור אכילה ממנחת כהן , לאו קלח קלח מצוות הקרבת חטאת כדיניה , עשה סד קלט איסור אכילת חטאות פנימיות , לאו קלט קמ מצוות הקרבת חטאת כדיניו , עשה סה קמא מצוות הקרבת קורבן שלמים כדיניו , עשה סו קמב איסור הותרת בשר קורבנות מעבר לזמן אכילתם, לאו קכ קמג מצוות שריפת קודשים שנפסלו , עשה צא קמד איסור אכילת פיגול , לאו קלב קמה איסור אכילת בשר קודשים שנטמאו, לאו קל קמו מצוות שריפת בשר קודשים שנטמאו, עשה צ קמז איסור אכילת חלב , לאו קפה קמח איסור אכילת דם, לאו קפד

 • ספר ויקרא – פרשת שמיני

קמט איסור כניסת כהן למקדש בראש פרוע ,לאו קסג קנ איסור כניסת כהן למקדש בבגדים קרועים, לאו קסד קנא איסור יציאת כהן מהמקדש בשעת העבודה , לאו קסה קנב איסור כניסה למקדש שתוי , לאו עג קנג מצוות בדיקת סימני בהמה ,עשה קמט קנד איסור אכילת בהמה וחיה , לאו קעב קנה מצוות בדיקת סימני דגים , עשה קנב קנו איסור אכילת דג שאיננו כשר , לאו קעג קנז איסור אכילת עוף שאיננו כשר , לאו קעד קנח מצוות בדיקת סימני חגבים , עשה קנא קנט דיני טומאת שמונה שרצים , עשה צז קס דיני טומאת אוכלים, עשה צח קסא דיני טומאת נבלה , עשה צו קסב איסור אכילת שרץ הארץ איסור אכילת חיות טמאות , לאו קעו קסג איסור אכילת רמשי פירות , לאו קעח קסד איסור אכילת כל שרץ שהוא, לאו קעט קסה איסור אכילת שרץ העיפוש , לאו קעז

 • ספר ויקרא – פרשת תזריע

קסו דיני טומאת יולדת , עשה ק קסז איסור אכילת טמא , לאו קכט קסח מצוות הקרבת קורבן יולדת קורבן יולדת עשה עו

נא להמשיך!!!

הערות שוליים[]

 1. כ"ג,ב'

ראו גם[]

 • ספר מצוות השם

קישורים חיצוניים[]

המקור:ויקישיבה

Advertisement