Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

החץ הוא על הכפר גלוד

מצבת יום טוב הלר - המקור הויקיפדיה

אביו וסבו של חיים כהנא

היכן נולד - ראו גם המפה למעלה

אחיו של חיים - פייביש והדוד שייע

חיים אריה כהנא איש תורה ועבודה – ממייסדי נחלים באצבע הגליל שבגליל העליון ובהמשך ליד פתח תקוה נפטר בליל שבת י"א מנחם אב תשס"ב, לאחר מחלה קשה, בשנת פ"ח לחייו. אביו היה רב צבי הירש כהנא הי"ד, אשר התייחס למשפחת רבנים מכובדת עליה נימנו: רבי יום טוב ליפמן הלר אשר חבר את הפירוש המפורסם למשניות הנקרא "תוספות יום טוב", רבי יהודה כהנא בעל "קונטרס ספקות" ו"תרומת הכרי" ואחיו רבי חיים אריה כהנא מחבר "קצות החושן" .

משפחת כהנא[]

ראו ערך מורחב:משפחת כהנא

מקורה של משפחת הוא משבט יהודה - משפחת " תפוחים" או בלטינית "דה-מופיס" אשר לפי המסורת, היתה אחת מארבעת משפחות המכובדות אשר יצאה מארץ יהודה אחרי חורבן הבית, בשנת 70 לספירה, והובילה את מרכבת טיטוס המנצח בשערי רומא. קיימות עדויות לקיום צאצאי באיטליה עד ימי הביניים. לאחר מכם התגלה המשך המשפחה, ביוחסין של בת המשפחה באשכנז. בשלשלת המשפחתית נמצא גם המהר"ל והמשכה, לרבי יום טוב ליפמן הלר - הלוי, אשר אחת מבנותיו נישא לרב יוסף הכהן - מכאן באה הכהונה למשפחה

משפחת האם:גרטנר[]

אימו הייתה פרומה גרטנר. הסבא שלה, ר' מרדכי גרטנר בא מגליציה, ידע גרמנית והיה שותף לר' משה אלי' פערל – אחד מנכבדי ועשירי קהילת ריזאוולייה. הרקע העסקי של ר' פערל יחד עם ההשכלה של ר' מרדכי גרטנר איפשרו להם לעשות עסקים טובים. מספרים כי לחתונה של ההורים של חיים כהנא ז"ל הוא הביא לזוג הצעיר קרון עם כל החפצים הדרושים לבית מבתי החרושת המפורסמים ביותר. בעת שמחת החתונה, אשר נחגגה ברב עם , נטל מקל ושבר את הנברשת היפה ביותר ובכך בקש להדגיש את חורבן ירושלים.

חיים אריה כהנא נולד בישוב קטן ליד גלוד לפי מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 1930 היו בעיר 218 נפש. שם הישוב הקטן לא מופיע במפות. חיים היה אומר שזה היה "בסוף העולם". מכל מקום לנוחיות אלה אשר פעם יחפשו אותו שמו :Zivebereen שהוא שם המחוז sepotoc שהוא שם נחל kish שפרושו קטן.


ראו בערך על העיר: ריזאוולייה שני סרטים שנעשו בשנת 2003, כולל בבית הקברות על-ידי מיכאל פוגל ז"ל ורעייתו שושנה תבלח"א

שם משפחתו המקורי[]

שם משפחתו המקורי של חיים אריה כהנא היה גרטנר, כשם משפחת אימא. וכל זה למה, בימים ההם, אזרח שלא שרת בצבא הוא לא יכל רשאי להקים משפחה. אביו טרם שרת בצבא ולכם הבן נקרא על שם אימו. לפני שחיים נולד פרצה מלחמת העולם הראשונה ואביו גויים לצבא. אבא היה ב"קרישמל" אבל לא בברית. כאשר היה בצבא אימא לקחה את התינוקות בעגלת ילדים- חיים היה אז בן 10 חודשים – והביאה אותם לסיגט . הוא למד ב"חדר", מעט קבל מכות ותמיד שבא מלמד חדש המלמד הקודם היה אומר לו : "תשים עין על זה". כאשר ניסו להכות אותי, סיפר חיים כהנא, הייתי קם ויוצא. בגיל 15 עברתי לישיבת "עץ החיים" בסיגט שם למד עד גיל 19.

על גלאד ויהודיה:מפי נחמן כהן[]

כתב:פייביש כהן

על העיר בספר מרמורש[]

על יהדות גלוד בספר מרמורש

הפרק הבא[]

Advertisement