Family Wiki
Advertisement

האטלס של בית הספר, שלם אורגני. מבנה העבודה מאפשר שימוש מיידי בסוגים השונים של מידע. הסעיפים העיקריים מיוצגים על ידי האנציקלופדיה הגיאוגרפית, ממומשים עם מומחים מוסמכים בנושאים שונים, קרטוגרפיה פיזית-פוליטית וקרטוגרפיה תיאטרלית וסינתזה סטטיסטית של מדינות העולם. באמצעות קישורים, יש תמיד מספר נושאים נוספים זמינים באינטרנט כדי לחקור נושאים גיאופוליטיים שונים. גיל הקריאה: 11 שנים.

אכן, האטלס זה נמצא ברשותי מגיל צעיר.

מדריך למפה[]

ראו את בית הקברות העתיק של פיזה

Atlante geografico De Agostini - medotico2.jpg

המזרח התיכון וישראל[]

Atlante geografico De Agostini - medotico 1.jpeg
Advertisement