Ebrei e società in Sardegna nel XV secolo הוא שם ספר של Cecilia Tasca , פרופ' באוניברסיטת קליארי שיצא לאור בשנת 2009 בהוצאת La Giuntina המקור

=תוכן הספר[עריכה | עריכת קוד מקור]

Frutto di una lunga ricerca archivistica, il volume costituisce il completamento di una precedente monografia sulla storia degli ebrei in Sardegna nel XIV secolo, pubblicata dall’autrice nel 1992. L’edizione di 1.047 documenti relativi alla presenza ebraica in terra sarda nel secolo XV e nei primi decenni del XVI, più precisamente negli anni 1407-1536, costituisce la parte preponderante di questo lavoro che si apre con un breve saggio che illustra le fasi della ricerca, soffermandosi, dapprima, sulle varie tipologie e le differenti modalità di conservazione delle fonti documentarie indagate. L’indagine archivistica ha infatti interessato gli stessi istituti in cui era stata svolta la ricerca relativa al Trecento, ma la creazione di nuove magistrature locali nei primi anni del Quattrocento e i differenti sistemi di conservazione archivistica hanno influito notevolmente sui risultati di questo nuovo lavoro, dandogli connotati diversi in relazione, soprattutto, alla differente tipologia dei documenti e, di conseguenza, ai loro contenuti. La documentazione trecentesca, costituita nella quasi totalità da atti pubblici, aveva a suo tempo restituito soprattutto informazioni in ambito socio-istituzionale. La documentazione successiva si presenta, invece, più varia ed ha arricchito le conoscenze in nuovi ambiti, maggiormente in quello demografico, economico e sociale sui quali l’autrice si sofferma nella seconda parte dell’introduzione. Un buon numero di atti notarili rappresenta, infine, un importante elemento di novità e mette in luce quegli aspetti, solo abbozzati per il periodo precedente, maggiormente legati alla sfera familiare e per i quali l’autrice indica nuovi percorsi di approfondimento. Numerose tabelle e ben nove indici “guidano” il lettore con perizia e lo conducono verso un approccio immediato alla molteplicità dei dati racchiusi nella ricca raccolta documentaria. Quest’ultima, infatti, attentamente indagata, restituisce un quadro completo del cammino compiuto dagli ebrei “sardi” nel corso del Quattrocento: provenienti dalla Catalogna, dalla Provenza e dalle Isole Baleari come nel secolo precedente, essi rafforzarono economicamente le “aljamas” delle più importanti città di Cagliari e Alghero, dove convissero, giungendo quasi ad integrarsi, col resto della popolazione. Il volume aggiunge così “un tassello di straordinario rilievo alla conoscenza delle fonti utili per la storia della presenza ebraica in Italia e in Sardegna, contribuendo al tempo stesso alla ricostruzione dell’immagine generale della società sarda nel momento della transizione dal Medioevo all’età moderna”.

=תרגום אוטומטי[עריכה | עריכת קוד מקור]

התוצאה של מחקר ארכיונים נרחב, הנפח מייצגת את השלמת מונוגרפיה קודמת על ההיסטוריה של יהודים בסרדיניה במאה הארבעה-העשרה, שפורסמה על ידי המחבר בשינה 1992. 1,047 המהדורה של מסמכים הנוגעים לנוכחות היהודית בסרדיניה ובמאה החמש עשרה בעשורים הראשונים של השישה עשר, יותר דווקא בשנים 1407-1536, מהווה את חלק הארי של עבודה זו פותח במאמר קצר המתאר את השלבים של מחקר, התמקדות, ראשון, על הסוגים השונים ושיטות שונות של שימור המקורות סרט תיעודי נחקר. מחקר הארכיונים שלמעשה מעורב באותם המוסדות שבה נערך מחקר הנוגע למאה הארבעה-העשרה, אבל היצירה של בתי משפט חדשים מקומיים בחמש העשר בתחילת המאה והמערכות של שימור ארכיונים השונים הייתה השפעה ניכרת על התוצאות של עבודה חדשה זו, נותנת קונוטציות שונות ביחס, במיוחד, לסוגים השונים של מסמכים וכתוצאה מכך, לתוכן שלהם. המאה הי"ד התיעוד, כוללת מידע כמעט לגמרי של מעשי ציבור, הוא חזר פעם במיוחד בסוציו-המוסדי. התיעוד הבא מוצג, לעומת זאת, מגוון יותר והעשיר את הידע בתחומים חדשים, בעיקר בדמוגרפי, כלכלי וחברתי שהמחבר מתמקד בחלקו השני של המבוא. מספר לא מבוטל של מעשים הוא, בסופו, אלמנט חדש חשוב ומדגיש אותם היבטים, שירטטו רק בתקופה הקודמת, בעיקר הקשורים לתחום המשפחה ושהמחבר מציין אפיקים חדשים של חקירה. שולחנות רבים ותשעה מדדים "כונן" השחקן עם מומחיות ולהוביל לגישה מיידית לריבוי הנתונים הכלולים באוסף התיעודי העשיר. אחרון, למעשה, חקרו בזהירות, נותן תמונה של ההתקדמות שנעשתה על ידי היהודים "סרדיניה" במהלך המאה החמש עשרה שלמה: מקטלוניה, מפרובנס והאיים הבלאריים כמו במאה הקודמת, הם חיזקו כלכליים "aljamas" ביותר ערים גדולות של קליארי ואלגרו, שבו בכפיפה האחת, והגיעו כמעט לשלב עם שאר האוכלוסייה. הנפח ובכך הוסיף "חתיכת חשיבות יוצאת דופן לידיעת מקורות שימושיים להיסטוריה של הנוכחות היהודית באיטליה ובסרדיניה, ותורם לבנייה מחדש של התמונה הכוללת של חברת סרדיניה בעת מעבר מימי ביניים ועד ימינו ".

Gli Ebrei in Sardegna nel XIV secolo: società, cultura, istituzioni[עריכה | עריכת קוד מקור]

google books

Deputazione di storia patria per la Sardegna, 1992

האוניברסיטה של מישיגן דיגיטלי 6 ספטמבר 2007 אורך 797 עמודים

ציטוטים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.