Giornata Europea della Cultura Ebraica המוקדשת גם למורשת יהדות איטליה נערכת אחת לשנה ב-5 ספטמבר. ה אירוע בשנת 2014 התקיים ב-30 ארצות ו-77 מקומות באיטליה.

הנושא לשנת 2014 היה התבונה הנשית ביהדות: “Donna sapiens – La figura femminile nell’ebraismo”

באתר זה הוצגו כל המקומות שבהן התקיימו אירועים ביום מורשת יהודי איטליה. בדף נפרד, יש קישור לעשרות תמונות מבתי כנסת באיטליה.

אתרי האירועים בשנת 2014


באתר לעיל, הקשה על דגל תציג את פרטי האירוע שהיה באתר.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.